SCRE

产品规格
AccliMate™ IP68密封圆形以太网面板安装插座

AccliMate™ IP68密封圆形以太网面板安装插座

RoHS标识

.
.
特色

  • 以太网 Cat 5e面板安装组件
  • 板厚度为0.80 mm(.0315")到5.20 mm(.205")
  • 标准以太网电缆端口
技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.