DIN7A-BH

  使用下列选项配置您的产品

DIN7A-BH

75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式

RoHS标识

配置零件编号
.
.
特色

  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 直角组装方向
技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.